Mezinárodní soutěž v programování Baltík 2006

Aktuality Školní kolo Celostátní kolo, Praha, 28 - 30.4. Mezinárodní kolo, Brno, 10. - 12. 11.

Doporučení žákům a učitelům

  Kontaktní e-mail: baltik2006cz@ict-edu.cz

Základní informace Místo konání Závazná přihláška Doporučení žákům a učitelům Výsledky Soutěžní úlohy

Přečtěte si, prosím, následující rady a doporučení a seznamte s nimi i své žáky, kteří přijedou soutěžit do celostátního kola. Přispějete tak k hladšímu průběhu finále a také k větší jistotě dětí.

Jak bude probíhat vlastní soutěž

Každý soutěžní tým bude mít k dispozici jeden počítač. K vyřešení 4 soutěžních úloh budou mít děti čas 3 šedesátiminutové hodiny. Zadání budou společná pro obě kategorie. Zadání obdrží každý soutěžní tým vytisknuté v černobílé verzi. Barevná verze zadání bude k dispozici v elektronické verzi na ploše počítače. Stejně jako ve školním kole bude každá úloha členěna na jednotlivé části (a, b, c...) a každá z nich bude bodována zvlášť. Není tedy nutné mít vyřešeny všechny části úlohy a na druhé straně doporučte dětem, ať zkusí z každé úlohy naprogramovat alespoň to, co zvládnou.

Nebude-li výslovně v zadání úlohy stanoveno jinak, nebude možno při řešení úloh používat banky a scény. Jediným řešením každé úlohy bude soubor BPR.

Během soutěže nebudou moci žáci používat jiné pomůcky než samotný program Baltík včetně nápovědy, psací potřeby a čisté listy papíru. Nebude dovoleno používat např. učebnice, připravené papíry s rastry souřadnic a podobně. Počítače nebudou během soutěže připojeny k internetu a nebude dovoleno používat mobilní telefony.

Naučte děti ukládat programy

Své programy budou soutěžící ukládat do stanovené složky, která bude předem umístěna na ploše počítače. Názvy jednotlivých souborů budou také zadány (např. uloha1.bpr...). Zejména pro menší děti to může představovat problém. Dozor v počítačové učebně bude připraven dětem v tomto pomoci, přesto doporučujeme, abyste ve zbývajícím čase před celostátním kolem toto s žáky procvičili.

Jak budou programy hodnoceny

Úlohy bude hodnotit odborná porota. V zadání bude u každé dílčí části (a, b, c...) úlohy uveden maximální počet bodů za funkčnost programu. Kromě toho bude porota za úlohu jako celek přidělovat i dva koeficienty (každý v rozsahu 1,0 - 2,0), kterými se bude součet bodů za funkčnost násobit.

Koeficient za efektivnost programu: bude se hodnotit, nakolik je program efektivní (krátkost řešení), zda byly ke zkrácení programu použiti pomocníci, zda byly účelně využity bloky příkazů, cykly, podmínky, proměnné, pole atd. a konečně celková elegance řešení.

Koeficient za přehlednost programu: program musí být přehledný, členěný do řádků, které mohou být odsazované, je-li to účelné (např. uvnitř pomocníka či cyklu). Pro větší přehlednost mohou být použiti pomocníci. Jednotlivé části programu musí být okomentovány. Vysvětlete dětem, že díky použitím komentářů v programu mohou získat lepší hodnocení.

Co z toho plyne?Bude-li váš program maximálně přehledný a co nejefektivněji naprogramovaný, můžete při jinak stejné funkčnosti získat až čtyřikrát více bodů! To je samozřejmě ideální stav, skutečnost je většinou nižší, ale i tak dosti významná.

Vezměte s sebou i programy na ukázku

Jeden z večerů bude věnován i prezentaci zajímavých programů samotnými žáky. Umožněme dětem pochlubit se před ostatními svými výtvory a současně se navzájem poučit a inspirovat. Přivezte proto s sebou programy k předvádění. Tato přehlídka je nesoutěžní a tyto předváděné programy nebudou mít vliv na výsledky soutěže.